Mũ kepi thuyền trưởng - thuyền phó - nhân viên làm việc trên tàu du lịch.