Cầu vai, cấp hiệu, mũ kepi - Sản xuất gia công theo đơn đặt hàng đơn vị